Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 22.06.2023

Sprawozdanie z działalności TIMEX S.A. za rok 2022

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022

Rachunek Zysków i Strat 2022

Bilans 2022

Klauzula informacyjna
dla akcjonariuszy
TIMEX SA

Wezwanie
do złożenia akcji
w spółce 15.10.2020

ZAWIADOMIENIE
O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DNIA 21.10.2020

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ
TIMEX SA w roku 2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIMEX SA

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA GRUPY KAP. TIMEX SA

Wezwanie akcjonariuszy
do złożenia akcji 22.09.2020

Bilans 2019

Rachunek zysków
i strat 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019

Pokrycie straty
za 2019

Sprawozdanie zarządu
za 2019

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej