Wezwanie
do złożenia akcji
w spółce

ZAWIADOMIENIE
O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DNIA 21.10.2020

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIMEX SA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIMEX SA

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA GRUPY KAP. TIMEX SA

Wezwanie akcjonariuszy
do złożenia akcji

Bilans 2019

Rachunek zysków
i strat 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019

Pokrycie straty
za 2019

Sprawozdanie zarządu
za 2019

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej