Wezwanie akcjonariuszy
do złożenia akcji

Bilans 2019

Rachunek zysków
i strat 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019

Pokrycie straty
za 2019

Sprawozdanie zarządu
za 2019

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej